Dụng cụ ăn:
Thời gian giao hàng:

[2 bữa x 5 ngày] CÂN BẰNG NHIỀU ĐẠM (Balance with High Protein)

2,420,000₫

THông tin sản phẩm

 
 Energy (calorie)Protein (g)Carb (g)Fat (g)Fiber (g)
THỨ HAI | MONDAY
1,383
97 
125 
55
13
BÁNH MÌ GÀ NƯỚNG (x1.5 gà)
Grilled Chicken Sourdough "Bánh mì" (x1.5 chicken)
5883468295
HP+ PASTA (x2 basa nướng, x0.5 bơ) 
HP+ Pasta (x2 Grilled basa + x0.5 avocado)
6745357268
      
THỨ BA | TUESDAY 
1,394
106 
1125815
SOBA GÀ NƯỚNG (x2 gà)
Soba noodle with x2 grilled chicken
5525142204
CƠM LỨT ĐEN BÒ BÔNG CẢI (x2 bò)
Beef & Broccoli Black Rice Bowl (x2 beef)
84255703811
      
THỨ TƯ | WEDNESDAY
1,397
95 
117
6112
MINI PIZZA GÀ BÔNG CẢI (x1.5 gà)
Mini Chicko Brocco Sourdough Pizza (x1.5 chicken)
6785070226
NUI XOĂN SỐT PESTO (x1.5 tôm) 
Anti Vampire Fusilli Pasta (x1.5 shrimp)
7194547396
      
THỨ NĂM | THURSDAY
1,311
96 
117
5113
NUI SỐT KEM NẤM (x2 cá chẽm)
Cashew Cream & Shroom Pasta (x2 sea bass)
5994760197
CƠM LỨT ĐEN GÀ NƯỚNG (x2 gà)
Grilled Chicken Black Rice Bowl (x2 chicken)
7124957326
      
THỨ SÁU | FRIDAY
1,425
110 
91 
69
13
SALAD SIÊU THỰC PHẨM (chay, gà cháy tỏi)
Superfood salad (vegeterian, garlic chicken)
6885842328
NUI XOĂN CÁ NGỪ PHÔ MAI++
Tuna Melt Fusilli Pasta++
7375249375