Dụng cụ ăn:
Thời gian giao hàng:

[3 bữa x 5 ngày] CÂN BẰNG NHIỀU ĐẠM (Balance with High Protein)

3,690,000₫

THông tin sản phẩm

 
 Energy (calorie)Protein (g)Carb (g)Fat (g)Fiber (g)
THỨ HAI | MONDAY
1,845
150 
138 
77
18
SALAD HỖN HỢP (x2 Tôm) 
Hearty Original Salad (x2 Shrimp)
462
53
13
22
5
BÁNH MÌ GÀ NƯỚNG (x1.5 gà)
Grilled Chicken Sourdough "Bánh mì" (x1.5 chicken)
5883468295
HP+ PASTA (x2 basa nướng, x0.5 bơ) 
HP+ Pasta (x2 Grilled basa + x0.5 avocado)
6745357268
      
THỨ BA | TUESDAY 
1,894
152 
1378221
SALAD BÍ ĐỎ (x2 cá chẽm áp chảo)
Pumpkin salad (x2 sea bass)
500
46
25 
24
6
SOBA GÀ NƯỚNG (x2 gà)
Soba noodle with x2 grilled chicken
5525142204
CƠM LỨT ĐEN BÒ BÔNG CẢI (x2 bò)
Beef & Broccoli Black Rice Bowl (x2 beef)
84255703811
      
THỨ TƯ | WEDNESDAY
1,894
155 
134
8218
SALAD CAESAR (x1.5 gà cháy tỏi) 
Caesar Salad (x1.5 garlic chicken tender)
4976017216
MINI PIZZA GÀ BÔNG CẢI (x1.5 gà)
Mini Chicko Brocco Sourdough Pizza (x1.5 chicken)
6785070226
NUI XOĂN SỐT PESTO (x1.5 tôm) 
Anti Vampire Fusilli Pasta (x1.5 shrimp)
7194547396
      
THỨ NĂM | THURSDAY
1,874
150 
143
7821
SALAD ĐẬU GÀ & RAU ROCKET (x2 tôm)
Chics & Rockets Salad (x2 shrimp)
5635426 278
NUI SỐT KEM NẤM (x2 cá chẽm)
Cashew Cream & Shroom Pasta (x2 sea bass)
5994760197
CƠM LỨT ĐEN GÀ NƯỚNG (x2 gà)
Grilled Chicken Black Rice Bowl (x2 chicken)
7124957326
      
THỨ SÁU | FRIDAY
1,821
150 
105 
89
15
SALAD XOÀI & x2 BASA NƯỚNG (trứng)
x2 grilled basa mago salad (trứng)
3964014 202
SALAD SIÊU THỰC PHẨM (chay, gà cháy tỏi)
Superfood salad (vegeterian, garlic chicken)
6885842328
NUI XOĂN CÁ NGỪ PHÔ MAI++
Tuna Melt Fusilli Pasta++
7375249375